عنـوان تحلیل : بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت کالسیمین(فاسمین)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/04/12


بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت کالسیمین(فاسمین)

وضعیت فروش:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 33.879 تن و فروش 29.523 تن شمش روی با میانگین نرخ  88.544 هزار ریال شده که مبلغ کل فروش شرکت بر روی این محصول  2.614 میلیارد ریال بوده است. نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 36.000 ریال و میانگین نرخ فروش روی در این سال مالی 2475 دلار بوده است. دیگر محصولات شرکت شامل کنسانتره روی پخته، کنسانتره سرب و کنسانتره روی خام میباشد. مجموع فروش ریالی شرکت 2.988 میلیارد ریال بوده است.

بودجه سال مالی 1396: شرکت در اولین بودجه میزان فروش شمش روی را 33.000 تن فرض نموده است. برنامه شرکت فروش این میزان شمش به نرخ 8880 هزار ریال به ازا هر تن می باشد. نرخ تسعیر دلار را 37000 ریال و نرخ جهانی شمش روی بر اساس نرخ های بورس فلزات لندن 2400 دلار در نظر گرفته شده است. مبلغ فروش با رشد 8 درصدی 3.240 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در سه ماهه سال مالی گذشته 8.292 تن شمش روی تولید و 6.514 تن فروش داشته است. میانگین نرخ فروش 68.271 هزار ریال و کل مبلغ فروش 591 میلیارد ریال و درصد پوشش بودجه 20 درصد بوده است.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در فصل بهار 9.540 تن شمش روی تولید داشته است و 10.491 تن را به میانگین نرخ فروش 96.522 هزار ریال به فروش رسانده است. کل مبلغ فروش 1.145 میلیارد ریال  بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  35 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 4 درصد، در اردیبهشت ماه 11 درصد و در خرداد ماه 20 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش شمش روی در سه ماهه نخست امسال 9 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن شمش روی را به نرخ 2608 دلار به فروش رسانده است.

حاشیه سود و سود خالص:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 95 مبلغ 498 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 35 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 33 درصد می باشد.

بودجه سال مالی 1396: شرکت در بودجه سال مالی 1396 مبلغ 479 ریال سود به ازا هر سهم سود پیش بینی کرده است و حاشیه سود ناخالص شرکت 32 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 30 درصد می باشد.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395 مبلغ 57 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 27 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 19 درصد می باشد.

جمع بندی:

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 15 درصد تولید را افزایش داده و مقدار فروش رشد 61 درصدی داشته است . مبلغ فروش 93 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش مقدار و نرخ فروش می باشد.

وضعیت مبلغ فروش، مقدار فروش و نرخ فروش در سه ماهه ابتدای امسال نشان داده شده است.

 

  

    تهیه کننده: زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش