عنـوان تحلیل : بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت باما(کاما)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/04/15


بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت باما(کاما)

وضعیت فروش:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 29.295 تن و فروش 19.984 تن کنسانتره سولفور روی با میانگین نرخ  27.794 هزار ریال شده که مبلغ کل فروش شرکت بر روی این محصول  555 میلیارد ریال بوده است.میزان تولید کنسانتره سولفور سرب 9.716 تن و میزان فروش 8.880 تن بوده است.میانگین نرخ فروش 4.583 هزار ریال می باشد. همچینی شرکت موفق به فروش 3.147 تن شمش روی به نرخ میانگین 90.309 هزار ریال شده است. میانگین نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 37.811 ریال و میانگین نرخ فروش روی در این سال مالی 2383 دلار بوده است.

 

بودجه سال مالی 1396: شرکت در اولین بودجه میزان فروش کنسانتره سولفور روی را 12.000 تن فرض نموده است. برنامه شرکت فروش این میزان شمش به نرخ 30.888 هزار ریال به ازا هر تن می باشد. میزان فروش کنسانتره سولفور سرب 6.000 تن و نرخ فروش 44.806 هزار ریال فرض شده است. میزان فروش شمش روی 4.000 تن و نرخ فروش 86.400 هزار ریال  پیش بینی شده است. کل مبلغ فروش با کاهش 23 درصدی 1.039 میلیارد ریال پیش بینی شده است. . نرخ تسعیر دلار را 36000 ریال و نرخهاي فروش براساس نرخهاي بورس فلزات لندن براي سولفور روي به ازاء هر تن 2.400 دلار با عيار 50٪ و کنتسانتره سولفور سرب به ازاء هر تن 2.000 دلار با عيار 60٪ در نظر گرفته شده است.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در سه ماهه سال مالی گذشته 49.422 تن تولید و 45.24  تن فروش داشته است. میانگین نرخ فروش هر تن شمش روی 57.782 هزار ریال ، هر تن کنسانتره سولفور روی 21.670 هزار ریال و هر تن کنسانتره سولفور سرب 34.448 هزار ریال بوده است.و مبلغ فروش کل 172 میلیارد ریال و درصد پوشش بودجه 13 درصد بوده است.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال 96 جمعا 40991 تن تولید داشته است و 43071 تن را به فروش رسانده است.مبلغ کل فروش 422 میلیارد ریال و میانگین نرخ فروش شمش روی 104900 هزار ریال و کنسانتره سولفور روی 35925 هزار ریال و نرخ کنسانتره سولفور سرب 54550 هزار ریال می باشد.شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه 41 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 5درصد، در اردیبهشت ماه 15 درصد و در خرداد ماه 21 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش روی و کنسانتره سرب و روی در سه ماهه نخست امسال به ترتیب 21 و 22 و 16 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.

حاشیه سود و سود خالص:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 95 مبلغ 1.105 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 45 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 41 درصد می باشد.

بودجه سال مالی 1396: شرکت در بودجه سال مالی 1396 مبلغ 736 ریال سود به ازا هر سهم سود پیش بینی کرده است و حاشیه سود ناخالص شرکت 36 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 35 درصد می باشد.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395 مبلغ 81 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 33 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 23 درصد می باشد.

جمع بندی:

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 4 درصد کاهش در مقدار فروش داشته و مبلغ فروش 144 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش می باشد.

 

وضعیت مبلغ فروش، مقدار فروش و نرخ فروش در سه ماهه ابتدای امسال نشان داده شده است.

 

   تهیه کننده: زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش