عنـوان تحلیل : بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت فرآوری مواد معدنی ایران(فرآور)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/04/15


بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت فرآوری مواد معدنی ایران(فرآور)

وضعیت فروش:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 7.637 تن و فروش 7.637 تن شمش روی با میانگین نرخ  89060 هزار ریال شده که مبلغ کل فروش شرکت بر روی این محصول  680 میلیارد ریال بوده است. میانگین نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 35.685 ریال و میانگین نرخ فروش روی در این سال مالی 2200 دلار بوده است.

بودجه سال مالی 1396: شرکت در اولین بودجه میزان فروش شمش روی را 9000 تن فرض نموده است. برنامه شرکت فروش این میزان شمش به نرخ 8880 هزار ریال به ازا هر تن می باشد. نرخ تسعیر دلار را 37000 ریال و نرخ جهانی شمش روی بر اساس نرخ های بورس فلزات لندن 2400 دلار در نظر گرفته شده است. مبلغ فروش با رشد 17 درصدی 799 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در سه ماهه سال مالی گذشته 1829 تن تولید و 1683 تن فروش داشته است. میانگین نرخ فروش 69642 هزار ریال و مبلغ فروش 117 میلیارد ریال و درصد پوشش بودجه 17 درصد بوده است.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در فصل بهار جمعا 2227 تن تولید داشته است و 1683 تن را به فروش رسانده است. میانگین نرخ فروش 96645 هزار ریال و مبلغ فروش 162 میلیارد ریال  بوده   بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  21 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 1 درصد، در اردیبهشت ماه 13 درصد و در خرداد ماه 7 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش در سه ماهه نخست امسال 9 درصد بیشتر از نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن شمش روی را به نرخ 2612 دلار به فروش رسانده است.

 

حاشیه سود و سود خالص:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 95 مبلغ 1088 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 26 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 19 درصد می باشد.

 

بودجه سال مالی 1396: شرکت در بودجه سال مالی 1396 مبلغ 880 ریال سود به ازا هر سهم سود پیش بینی کرده است و حاشیه سود ناخالص شرکت 17 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 13 درصد می باشد.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395 مبلغ 52 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 13 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 5 درصد می باشد.

جمع بندی:

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 21 درصد تولید را افزایش داده اما مقدار فروش ثابت است و مبلغ فروش 38 درصد رشد داشته است که به دلیل افزایش نرخ فروش می باشد.

 

وضعیت مبلغ فروش، مقدار فروش و نرخ فروش در سه ماهه ابتدای امسال نشان داده شده است.

 

 تهیه کننده: زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش