عنـوان تحلیل : بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/04/12


بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا)

وضعیت فروش:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 667.329 تن و فروش 685.573 تن اوره شد. از این میزان اوره 347.915 تن فروش صادراتی بوده و میانگین نرخ صادراتی 7.833 هزار ریال گزارش شده است. مبلغ فروش شرکت بر روی این محصول  4.827 میلیارد ریال بوده است. محصول دیگر شرکت آمونیاک می باشد که بیشترین آمونیاک تولیدی در تولید اوره مصرف می شود. کل مبلغ فروش 4.852 میلیارد ریال می باشد. میانگین نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 38.000 ریال و میانگین نرخ فروش اوره صادراتی در این سال مالی 206 دلار بوده است.

 

بودجه سال مالی 1396: شرکت در اولین بودجه میزان فروش اوره را 686.400 تن فرض نموده است. برنامه شرکت فروش 386.400 تن اوره صادراتی به نرخ 8.663 هزار ریال به ازا هر تن می باشد. نرخ تسعیر دلار را 38.000 ریال و نرخ جهانی اوره 228 دلار در نظر گرفته شده است. مبلغ فروش با رشد 10 درصدی 5.325 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در سه ماهه سال مالی گذشته 149.449 تن تولید و 141.024 تن فروش اوره داشته است. میانگین نرخ فروش اوره 7.2392 هزار ریال بوده است. مبلغ فروش کل 1.028 میلیارد ریال و درصد پوشش بودجه 21 درصد بوده است.

 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در فصل بهار 187.233 تن تولید اوره داشته است و 176.213 تن را به فروش رسانده است. میزان فروش اوره صادراتی 90.446 تن و نرخ فروش 7.792 هزار ریال می باشد. مبلغ کل فروش 1.250 میلیارد ریال  بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  24 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 4 درصد، در اردیبهشت ماه 11 درصد و در خرداد ماه 9 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش اوره صادراتی در سه ماهه نخست امسال 10 درصد کمتر از نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن اوره را به نرخ 210 دلار به فروش رسانده است.

 

حاشیه سود و سود خالص:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 95 مبلغ 435 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 49 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 32 درصد می باشد.

 

بودجه سال مالی 1396: شرکت در بودجه سال مالی 1396 مبلغ 490 ریال سود به ازا هر سهم سود پیش بینی کرده است و حاشیه سود ناخالص شرکت 49 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 32 درصد می باشد.

 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395 مبلغ 114 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 54 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 39 درصد می باشد.

 

جمع بندی:

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 25 درصد تولید اوره را افزایش داده و مقدار فروش هم رشد 25 درصدی داشته است اما مبلغ فروش 22 درصد رشد کرده است که به دلیل کاهش نرخ فروش اوره صادراتی می باشد.

 

وضعیت مبلغ فروش، مقدار فروش و نرخ فروش در سه ماهه ابتدای امسال نشان داده شده است.

 

 

تهیه کننده: زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش