عنـوان تحلیل : بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی زاگرس(زاگرس)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/04/19


بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی زاگرس(زاگرس)

وضعیت فروش:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 3.204 هزار تن و فروش 3.211 هزار تن متانول شده است. میزان فروش متانول صادراتی 3.082 هزار تن و میانگین نرخ فروش صادراتی  9.901 هزار ریال بوده است. مبلغ کل فروش شرکت بر روی این محصول  31.428 میلیارد ریال بوده است. دیگر محصولات شرکت بخار می باشد. کل مبلغ فروش 31.920 میلیارد ریال می باشد. میانگین نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 37.500 ریال و میانگین نرخ فروش متانول صادراتی در این سال مالی 264 دلار بوده است.

 

بودجه سال مالی 1396: شرکت در اولین بودجه میزان فروش متانول را 3.135 هزار تن فرض نموده است. برنامه شرکت فروش 3000 هزار تن متانول صادراتی به نرخ 10.875 هزار ریال به ازا هر تن می باشد. نرخ تسعیر دلار را 37.500 ریال و نرخ جهانی متانول 290 دلار در نظر گرفته شده است. مبلغ فروش با رشد 7 درصدی 34.225 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در سه ماهه سال مالی گذشته 883.613 تن تولید و 840.965 تن فروش متانول داشته است. میانگین نرخ فروش متانول 7.840 هزار ریال بوده است. مبلغ فروش کل 6.714 میلیارد ریال و درصد پوشش بودجه 21 درصد بوده است.

 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در فصل بهار 791.193 تن تولید متانول داشته است و 762.679 تن را با میانگین نرخ فروش 10.763 هزار ریال به فروش رسانده است. مبلغ کل فروش 8.375 میلیارد ریال بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  24 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 8 درصد، در اردیبهشت ماه 8 درصد و در خرداد ماه 8 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش متانول در سه ماهه نخست امسال تقریبا برابر با نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن متانول را به نرخ 290 دلار به فروش رسانده است.

 

حاشیه سود و سود خالص:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 95 مبلغ 4037 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 48 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 30 درصد می باشد.

 

بودجه سال مالی 1396: شرکت در بودجه سال مالی 1396 مبلغ 4060 ریال سود به ازا هر سهم سود پیش بینی کرده است و حاشیه سود ناخالص شرکت 46 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 28 درصد می باشد.

 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395 مبلغ 613 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 44 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 21 درصد می باشد.

 

جمع بندی:

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 10 درصد تولید متانول را کاهش داده و مقدار فروش هم کاهش 9 درصدی داشته است اما مبلغ فروش 24 درصد رشد کرده است که به دلیل افزایش نرخ فروش متانول می باشد.

 

وضعیت مبلغ فروش، مقدار فروش و نرخ فروش در سه ماهه ابتدای امسال نشان داده شده است.

 

تهیه کننده: زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش