عنـوان تحلیل : بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی خارک(شخارک)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/04/14


بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی خارک(شخارک)

وضعیت فروش:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 677 هزار تن و فروش 663 هزار تن متانول شده است. کل فروش متانول صادراتی و میانگین نرخ فروش 9.738 هزار ریال بوده است. مبلغ کل فروش شرکت بر روی این محصول  6.456 میلیارد ریال بوده است. دیگر محصولات شرکت پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد می باشد. کل مبلغ فروش 11.368 میلیارد ریال می باشد. میانگین نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 36.540 ریال و میانگین نرخ فروش متانول صادراتی در این سال مالی 266 دلار بوده است.

 

بودجه سال مالی 1396: شرکت در اولین بودجه میزان فروش متانول را 640 هزار تن فرض نموده است. برنامه شرکت فروش این میزان متانول به نرخ 11.250 هزار ریال به ازا هر تن می باشد. نرخ تسعیر دلار را 37.500 ریال و نرخ جهانی متانول 300 دلار در نظر گرفته شده است. مبلغ فروش با رشد 7 درصدی 32.611 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در سه ماهه سال مالی گذشته 181 هزار تن تولید و 168 هزار تن فروش متانول داشته است. میانگین نرخ فروش متانول 7.392 هزار ریال بوده است. مبلغ فروش کل 2.210 میلیارد ریال و درصد پوشش بودجه 7 درصد بوده است.

 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در فصل بهار 174.726 تن تولید متانول داشته است و 178.608  تن را با میانگین نرخ فروش 10.784 هزار ریال به فروش رسانده است. مبلغ کل فروش 3.554 میلیارد ریال بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  30 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 9 درصد، در اردیبهشت ماه 15 درصد و در خرداد ماه 6 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش متانول در سه ماهه نخست امسال 4درصد کمتر از نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن متانول را به نرخ 291 دلار به فروش رسانده است.

 

حاشیه سود و سود خالص:

محقق شده سال مالی 1395: شرکت در سال مالی منتهی به اسفند 95 مبلغ 1934 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 48 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 34 درصد می باشد.

 

بودجه سال مالی 1396: شرکت در بودجه سال مالی 1396 مبلغ 2301 ریال سود به ازا هر سهم سود پیش بینی کرده است و حاشیه سود ناخالص شرکت 53 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 38 درصد می باشد.

 

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395: شرکت در 3 ماهه ابتدایی سال مالی 1395 مبلغ 353 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 49 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 32 درصد می باشد.

 

جمع بندی:

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 3 درصد تولید متانول را کاهش داده و مقدار فروش افزایش 6 درصدی داشته است اما مبلغ فروش 60 درصد رشد کرده است که به دلیل افزایش نرخ فروش متانول می باشد.

 

وضعیت مبلغ فروش، مقدار فروش و نرخ فروش در سه ماهه ابتدای امسال نشان داده شده است.

   

 

تهیه کننده: زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش