برسی و تحیل بازارهای جهانی


میزان تولید و مصرف فلزات پایه در سال 2017 میلادی در جهان چگونه بود؟
درهفته گذشته شاهد جهش قیمت فلزات پایه به خصوص فلز روی بودیم. در گزارش پیش رو به بررسی میزان تولید و مصرف فلزات پایه پرداخته ایم.

تاریخ انتشار : 1396/05/30