بررسی گزارشات کدالبررسی عملکرد 5 ماهه شرکتهای پتروشیمی( #زاگرس #خراسان #شخارک #شفن)
عملکرد شرکتهای پتروشیمی

تاریخ انتشار : 1396/06/12عملکرد شرکتهای گروه فلزات اساسی #فولاد #فملی #ارفع #فخاس #فخوز در 5 ماهه امسال چگونه بوده است؟
افزایش نرخ فروش محصولات در مرداد ماه نسبت به ماه قبل

تاریخ انتشار : 1396/06/05

بررسی وضعیت فروش 5 ماهه نخست امسال در شرکتهای گروه روی(فاسمین، فسرب، فرآور و کاما)
عملکرد مناسب شرکتهای تولید کننده روی

تاریخ انتشار : 1396/06/04

بررسی تولید و فروش 4 ماهه اول شرکت مس شهید باهنر(فباهنر)
شرکت در 4 ماه ابتدای سال موفق به فروش 145 میلیارد تومان از محصولات خود معادل 24 درصد از بودجه شرکت شده است

تاریخ انتشار : 1396/05/24

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت سیمان ارومیه(ساروم)
شرکت در بودجه بر اساس عملکرد سه ماهه میزان فروش انواع سیمان را یک میلیون و 500 هزار تن فرض نموده است

تاریخ انتشار : 1396/05/03

مجمع عمومی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو
مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 95/12/30 شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در تاریخ 1396/04/31 در ساعت 14:30 با حضور 64 درصد سهامداران برگزار گردید.

تاریخ انتشار : 1396/05/03

گزارش برگزاري مجمع عمومي شركت بانک تجارت
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت در تاریخ 1396/04/31 در ساعت 14.30 با حضور 81.04 درصد از سهامداران حقوقی و 0.06 درصد از سهامداران حقیقی برگزار گردید.

تاریخ انتشار : 1396/05/03

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی زاگرس(زاگرس)
رکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 10 درصد تولید متانول را کاهش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/19

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت باما(کاما)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 4 درصد کاهش در مقدار فروش داشته است

تاریخ انتشار : 1396/04/15

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت فرآوری مواد معدنی ایران(فرآور)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 21 درصد تولید را افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/15

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی خارک(شخارک)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 3 درصد تولید متانول را کاهش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/14

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 25 درصد تولید اوره را افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/12

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت کالسیمین(فاسمین)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 15 درصد تولید را افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/12

بررسی تولید و فروش سه ماهه اول شرکت تولید سرب و روی ایران(فسرب)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 59 درصد تولید شمش روی را افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/04/12