گزارش روزانه تالار بورس


گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/08/22

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/08/21

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/08/20

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/08/19

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/08/18

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/08/14

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/08/12

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/08/11

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/08/08

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/08/06

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/08/04

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/30

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/29

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/28

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/24

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/23

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/21

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/20

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/17

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/16

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/15

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/14

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/13

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/10

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/09

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/07

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/06

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/03

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/02

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/07/01

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/31

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/30

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/27

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/26

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/25

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/24

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/23

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/20

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/17

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/16

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/13

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/12

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/11

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/10

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/09

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/04

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/03

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/06/02

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/05/30

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/05/28

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/05/27

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/05/26

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/05/23

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/05/22

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/05/20

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/05/19

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/05/16

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/05/12

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/05/09

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/05/06

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/05/05

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/05/02

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/04/31

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/04/30

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/04/29

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/04/26

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/04/24

گزارش روزانه
امروز یکشنبه 23 تیر98

تاریخ انتشار : 1398/04/23

گزارش روزانه

تاریخ انتشار : 1398/04/22

گزارش روزانه
امروز چهارشنبه 19 تیر98

تاریخ انتشار : 1398/04/19

گزارش روزانه
امروز سه شنبه 18 تیر98

تاریخ انتشار : 1398/04/18

گزارش روزانه
امروز دوشنبه 17 تیر98

تاریخ انتشار : 1398/04/17

گزارش روزانه
امروز یکشنبه 16 تیر98

تاریخ انتشار : 1398/04/16

گزارش روزانه
امروز شنبه 15 تیر98

تاریخ انتشار : 1398/04/15

گزارش روزانه
امروز چهارشنبه 12 تیر98

تاریخ انتشار : 1398/04/12

گزارش روزانه
امروز سه شنبه 11 تیر98

تاریخ انتشار : 1398/04/11

گزارش روزانه
امروز دو شنبه 10 تیر98

تاریخ انتشار : 1398/04/10

گزارش روزانه
امروز چهارشنبه 5 تیر 98

تاریخ انتشار : 1398/04/05

گزارش روزانه
امروز دو شنبه 3 تیر98

تاریخ انتشار : 1398/04/03

گزارش روزانه
امروز یکشنبه 2 تیر98

تاریخ انتشار : 1398/04/02

گزارش روزانه
امروز شنبه 1 تیر98

تاریخ انتشار : 1398/04/01

گزارش روزانه
امروز سه شنبه 28 خرداد 98

تاریخ انتشار : 1398/03/28

گزارش روزانه
امروز دوشنبه 27 خرداد 98

تاریخ انتشار : 1398/03/27

گزارش روزانه
امروز شنبه 25 خرداد 98

تاریخ انتشار : 1398/03/25

گزارش روزانه
امروز چهارشنبه 22 خرداد 98

تاریخ انتشار : 1398/03/22

گزارش روزانه
امروز سه شنبه 21 خرداد 98

تاریخ انتشار : 1398/03/21

گزارش روزانه
امروز دوشنبه 20 خرداد 98

تاریخ انتشار : 1398/03/20

گزارش روزانه
امروز شنبه 18 خرداد 98

تاریخ انتشار : 1398/03/19

گزارش روزانه
امروزیکشنبه 19 خرداد 98

تاریخ انتشار : 1398/03/19

گزارش روزانه
امروز دو شنبه 13 خرداد 98

تاریخ انتشار : 1398/03/13

گزارش روزانه
امروز یکشنبه 12 خرداد 98

تاریخ انتشار : 1398/03/12

گزارش روزانه
امروز شنبه 11 خرداد 98

تاریخ انتشار : 1398/03/11

گزارش روزانه
امروز چهارشنبه8 خرداد 98

تاریخ انتشار : 1398/03/08

گزارش روزانه
امروز سه شنبه 7 خرداد 98

تاریخ انتشار : 1398/03/07

گزارش روزانه
امروز یکشنبه 5 خرداد98

تاریخ انتشار : 1398/03/05

گزارش روزانه
امروز شنبه 4 خرداد98

تاریخ انتشار : 1398/03/04

گزارش روزانه
امروز چهارشنبه 1 خرداد98

تاریخ انتشار : 1398/03/01

گزارش روزانه
امروز سه شنبه 31 اردیبهشت 98

تاریخ انتشار : 1398/02/31

گزارش روزانه
امروز دوشنبه 30 اردیبهشت 98

تاریخ انتشار : 1398/02/30

گزارش روزانه
امروز یکشنبه 29 اردیبهشت 98

تاریخ انتشار : 1398/02/29

گزارش روزانه
امروز شنبه 28 اردیبهشت 98

تاریخ انتشار : 1398/02/28

گزارش روزانه
امروز سه شنبه 24 اردیبهشت 98

تاریخ انتشار : 1398/02/24

گزارش روزانه
امروز یکشنبه 22 اردیبهشت 98

تاریخ انتشار : 1398/02/22

گزارش روزانه
امروز چهارشنبه 18 اردیبهشت 98

تاریخ انتشار : 1398/02/18

گزارش روزانه
امروز سه شنبه 17 اردیبهشت 98

تاریخ انتشار : 1398/02/17

گزارش روزانه
امروز یکشنبه 15 اردیبهشت 98

تاریخ انتشار : 1398/02/15

گزارش روزانه
امروز شنبه 14 اردیبهشت 98

تاریخ انتشار : 1398/02/14

گزارش روزانه
امروز سه شنبه 10 اردیبهشت 98

تاریخ انتشار : 1398/02/10

گزارش روزانه
امروز یکشنبه8 اردیبهشت 98

تاریخ انتشار : 1398/02/08

گزارش روزانه
امروز شنبه 7 اردیبهشت 98

تاریخ انتشار : 1398/02/07

گزارش روزانه
امروز چهارشنبه 28 فروردین 98

تاریخ انتشار : 1398/01/28

گزارش روزانه
امروز دوشنبه 26 فروردین 98

تاریخ انتشار : 1398/01/26

گزارش روزانه
امروز چهارشنبه 7 فروردین 98

تاریخ انتشار : 1398/01/07

گزارش روزانه شنبه 13 مرداد ماه
شاخص کل با 401 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 124352واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/05/13

گزارش روزانه سه شنبه 9 مرداد ماه
شاخص کل با 4413 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 121173 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/05/09

گزارش روزانه سه شنبه 2 مرداد ماه
شاخص کل با 263 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 108395 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/05/02

گزارش روزانه دو شنبه 1 مرداد ماه
شاخص کل با 171 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 108658 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/05/01

گزارش روزانه یکشنبه 31 تیر ماه
شاخص کل با 535 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 108830 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/04/31

گزارش روزانه سه شنبه 26 تیرماه
شاخص کل با 329 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 107780 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/04/26

گزارش روزانه یکشنبه 24 تیر ماه
شاخص کل با 844 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 108072 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/04/24

گزارش روزانه شنبه 23 تیرماه
شاخص کل با 588 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 108916 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/04/23

گزارش روزانه یکشنبه 17 تیر ماه
شاخص کل با 200 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 110851 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/04/17

گزارش روزانه شنبه 16 تیر ماه
شاخص کل با 1438 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 111.051 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/04/16

گزارش روزانه یکشنبه 2 تیر ماه
شاخص کل با 528 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 109401 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/04/02

گزارش روزانه سه شنبه 29 خرداد ماه
شاخص کل با 1970 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 106504 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/03/29

گزارش روزانه یکشنبه 27 خرداد ماه
شاخص کل با 3306 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 102452 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/03/27

گزارش روزانه چهار شنبه 23 خرداد ماه
شاخص کل با 2767 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 99146 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/03/23

گزارش روزانه دوشنبه 21 خرداد ماه
شاخص کل با 68 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 95847 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/03/21

گزارش روزانه شنبه 19 خرداد ماه
شاخص کل با 78 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 96077 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/03/19

گزارش روزانه یکشنبه 13 خرداد ماه
شاخص کل با 46 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 95998 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/03/13

گزارش روزانه سه شنبه 8 خرداد ماه
شاخص کل با 120 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 95409 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/03/08

گزارش روزانه یکشنبه 6 خرداد ماه
شاخص کل با 168 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 95626 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/03/06

گزارش بازار چهار شنبه 2 خرداد ماه
شاخص کل با 215 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 95445 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/03/02

گزارش روزانه شنبه 29 اردیبهشت ماه
شاخص کل با 162 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 95103 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/02/29

گزارش روزانه چهارشنبه 26اردیبهشت ماه
شاخص کل با 34 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 94940واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/02/26

گزارش روزانه سه شنبه 25 اردیبهشت ماه
شاخص کل با 202 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 94905 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/02/25

گزارش روزانه شنبه 22 اردیبهشت ماه
شاخص کل با 199 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 93891 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/02/22

گزارش روزانه چهارشنبه 19اردیبهشت ماه
شاخص کل با 85 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 93691واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/02/19

گزارش روزانه سه شنبه 18 اردیبهشت ماه
شاخص کل با 439 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 93605 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/02/18

گزارش بازار شنبه 15 اردیبهشت ماه
شاخص کل با 511 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 93100 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/02/15

گزارش بازار شنبه 8 اردیبهشت ماه
شاخص کل با 511 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 94284 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/02/08

گزارش بازار یکشنبه 2 اردیبهشت ماه
شاخص کل با 771 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 94494 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/02/02

گزارش بازار شنبه 1 اردیبهشت ماه 97
شاخص کل با 257 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 95265 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1397/02/01

گزارش بازار شنبه 26 اسفند ماه
شاخص کل با 51 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 95577 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/12/26

گزارش بازار چهارشنبه 23 اسفند ماه
شاخص کل با 788 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 95525 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/12/23

گزارش بازار دوشنبه 21 اسفند ماه
شاخص کل با 166 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 96194واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/12/21

گزارش بازار یکشنبه 20 اسفند ماه
شاخص کل با 566 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 96028 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/12/20

گزارش بازار شنبه 19 اسفند ماه
شاخص کل با 265 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 96594 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/12/19

گزارش بازار چهارشنبه 16 اسفند ماه
شاخص کل با 130واحد کاهش نسبت به روز قبل به 96860 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/12/16

گزارش بازار دوشنبه 14 اسفند ماه
شاخص کل با169 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 97185 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/12/14

گزارش بازار یکشنبه 13 اسفند ماه
شاخص کل با 34 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 97354 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/12/13

گزارش بازار شنبه 12 اسفند ماه
شاخص کل با 573 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 97388واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/12/12

گزارش بازار چهارشنبه 9 اسفند ماه
شاخص کل با 139 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 97961 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/12/09

گزارش بازار سه شنبه 8 بهمن ماه
شاخص کل با 2 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 98100 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/12/08

گزارش بازار دوشنبه 7 اسفند ماه
شاخص کل با 18 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 98098واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/12/07

گزارش بازار چهارشنبه 2 اسفند ماه
شاخص کل با 8 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 98157 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/12/02

گزارش بازار یکشنبه 29 بهمن ماه
شاخص کل با 128 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 98300 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/11/29

گزارش بازار چهارشنبه 25 بهمن ماه
شاخص کل با 244 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 98347 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/11/25

گزارش بازار دوشنبه 23 بهمن ماه
شاخص کل با 142واحد افزایش نسبت به روز قبل به 97924واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/11/23

گزارش بازار شنبه 21 بهمن ماه
شاخص کل با 516 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 97782 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/11/21

گزارش بازار چهارشنبه 18 بهمن ماه
شاخص کل با 389 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 98317 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/11/18

گزارش بازار سه شنبه 17 بهمن ماه
شاخص کل با 105واحد افزایش نسبت به روز قبل به 97927 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/11/17

گزارش بازار دوشنبه 16 بهمن ماه
شاخص کل با 225 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 98033 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/11/16

گزارش بازار یکشنبه 15 بهمن ماه
شاخص کل با 89 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 97808 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/11/15

گزارش بازار چهارشنبه 11 بهمن ماه
شاخص کل با 424 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 98133 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/11/11

گزارش بازار سه شنبه 10 بهمن ماه
شاخص کل با 488 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 98557واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/11/10

گزارش بازار دوشنبه 9 بهمن ماه
شاخص کل با 368 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 99046 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/11/09

گزارش بازار شنبه 7 بهمن ماه
شاخص کل با 166 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 99355 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/11/07

گزارش بازار چهارشنبه 4 بهمن ماه
شاخص کل با 297 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 99522 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/11/04

گزارش بازار سه شنبه 26 دی ماه
شاخص کل با 652 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 98596 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/26

گزارش بازار یکشنبه 24 دی ماه
شاخص کل با 601 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 97228واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/24

گزارش بازار شنبه 23 دی ماه
شاخص کل با 441 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 96627 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/23

گزارش بازار دوشنبه 18 دی ماه
شاخص کل با 98 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 96332 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/18

گزارش بازار یکشنبه 17 دی ماه
شاخص کل با 35واحد کاهش نسبت به روز قبل به 96234 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/17

گزارش بازار شنبه 16 دی ماه
شاخص کل با 341 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 96270واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/16

گزارش بازار چهارشنبه 13 دی ماه
شاخص کل با 311 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 95929 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/13

گزارش بازار سه شنبه 12 دی ماه
شاخص کل با 33 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 96241 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/12

گزارش بازار دوشنبه 11 دی ماه
شاخص کل با 646 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 96208 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/11

گزارش بازاریکشنبه 10 دی ماه
شاخص کل با 1649 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 95561 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/10

گزارش بازار شنبه 9 دی ماه
شاخص کل با 687 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 97211 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/09

گزارش بازار چهارشنبه 6 دی ماه
شاخص کل با 253 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 97899 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/06

گزارش بازار سه شنبه 5 دی ماه
شاخص کل با 207 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 98150 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/05

گزارش بازار یکشنبه 3 دی ماه
شاخص کل با 713 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 97529واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/03

گزارش بازار شنبه 2 دی ماه
شاخص کل با 1307 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 96816 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/10/02

گزارش بازار چهارشنبه 29 آذرماه
شاخص کل با 81 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 95508 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/29

گزارش بازار سه شنبه 28 آذر ماه
شاخص کل با 113 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 95590واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/28

گزارش بازار دوشنبه 27 آذر ماه
شاخص کل با 123 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 95477واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/27

گزارش بازار شنبه 25 آذر ماه
شاخص کل با 1322 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 94606 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/25

گزارش بازار چهار شنبه 22 آذر ماه
شاخص کل با 654 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 93283 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/22

گزارش بازار سه شنبه21 آذر ماه
شاخص کل با 1076 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 92628 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/21

گزارش بازار دوشنبه 20 آذر ماه
شاخص کل با 353 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 91552 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/20

گزارش بازار شنبه 18 آذر ماه
شاخص کل با 68 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 91160 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/18

گزارش بازار دو شنبه 13 آذر ماه
شاخص کل با 15 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 90936 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/13

گزارش بازار یکشنبه 12 آذر ماه
شاخص کل با 344 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 90951 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/12

گزارش بازار شنبه 11 آذر ماه
شاخص کل با 144واحد افزایش نسبت به روز قبل به 91296 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/11

گزارش بازار چهارشنبه 8 آذر ماه
شاخص کل با 103واحد کاهش نسبت به روز قبل به 91152 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/08

گزارش بازار سه شنبه 7 آذر ماه
شاخص کل با 599.6 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 91255 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/07

گزارش بازار چهارشنبه 1 آذر ماه
شاخص کل با 564 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 89339 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/09/01

گزارش بازار سه شنبه 30 آبان ماه
شاخص کل با 513 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 88774 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/30

گزارش بازار دوشنبه 29 آبان ماه
شاخص کل با 58 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 88261 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/29

گزارش بازار چهارشنبه 24 آبان ماه
شاخص کل با 56 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 88005 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/24

گزارش بازار سه شنبه 23 آبان ماه
شاخص کل با 117 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 87949 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/23

گزارش بازار دوشنبه 22 آبان ماه
شاخص کل با 87 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 87832 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/22

گزارش بازار شنبه 20 آبان ماه
شاخص کل با 102 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 87795 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/20

گزارش بازار چهار شنبه 17 آبان ماه
شاخص کل با 14 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 87897 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/17

گزارش بازار چهار شنبه 16آبان ماه
شاخص کل با 39 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 87883 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/16

گزارش بازار دوشنبه 15 آبان ماه
شاخص کل با 61 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 87843 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/15

گزارش بازار شنبه 13 آبان ماه
شاخص کل با 23 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 87868 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/13

گزارش بازار سه شنبه 9 آبان ماه
شاخص کل با 172 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 87649 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/09

گزارش بازار یکشنبه 7 آبان ماه
شاخص کل با 481 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 87416واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/07

گزارش بازار شنبه 6 آبان ماه
شاخص کل با 298 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 86935 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/06

گزارش بازار چهار شنبه 3 آبان ماه
شاخص کل با 107 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 86636 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/03

گزارش بازار دوشنبه 1 آبان ماه
شاخص کل با 133 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 86346 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/08/01

گزارش روزانه شنبه 29 مهرماه
شاخص کل با 662 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 86430واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/29

گزارش بازار سه شنبه 25 مهر ماه
شاخص کل با 69 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 85660 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/25

گزارش بازار دوشنبه 24 مهر ماه
شاخص کل با 195 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 85590 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/24

گزارش بازار شنبه 22 مهر ماه
شاخص کل با 519 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 85263 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/22

گزارش بازارچهارشنبه 19 مهر ماه
شاخص کل با 9 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 84744 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/19

گزارش بازار سه شنبه 18 مهر ماه
شاخص کل با 122 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 84734 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/18

گزارش بازار دوشنبه 17 مهر ماه
شاخص کل با 46 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 84611 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/17

گزارش بازار یکشنبه 16 مهر ماه
شاخص کل با 504 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 84564 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/16

گزارش بازار شنبه 15 مهر ماه
شاخص کل با 360 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 85069 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/15

گزارش بازارچهارشنبه 12 مهر ماه
شاخص کل با 74 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 85429 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/12

گزارش بازار سه شنبه 11 مهر ماه
شاخص کل با 159 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 85355 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/11

گزارش بازار دوشنبه 10 مهر ماه
شاخص کل با 304 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 85514 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/10

گزارش بازار چهارشنبه 5 مهر ماه
شاخص کل با 190 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 85819 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/05

گزارش بازار دوشنبه 3 مهر ماه
شاخص کل با 71 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 85516 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/03

گزارش بازار یکشنبه 2 مهر ماه
شاخص کل با 209 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 85588 واحد رسید.

تاریخ انتشار : 1396/07/02

گزارش بازار شنبه 1 مهر ماه
شاخص کل با 33 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 85798 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/07/01

گزارش بازار چهارشنبه 29 شهریور ماه
شاخص کل با 487 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 85831 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/29

گزارش بازار دوشنبه 27 شهریور ماه
شاخص کل با 497 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 84414 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/27

گزارش بازار یکشنبه26 شهریور ماه
شاخص کل با 233 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83916 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/26

گزارش بازار چهارشنبه 22 شهریور ماه
شاخص کل با 54 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83523 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/22

گزارش بازار سه شنبه 21 شهریور ماه
شاخص کل با 100 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83469 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/21

گزارش بازار دوشنبه 20شهریور ماه
شاخص کل با 113 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83369 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/20

گزارش بازار یکشنبه 19 شهریور ماه
شاخص کل با 419 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 83255 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/19

گزارش بازار چهارشنبه 15 شهریور ماه
شاخص کل با 58 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 83675 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/15

گزارش بازارسه شنبه14 شهریور ماه
شاخص کل با 281 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83733 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/14

گزارش بازاردوشنبه 13 شهریور ماه
شاخص کل با 106 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83452 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/06/13

گزارش بازار یکشنبه 12 شهریور ماه
شاخص کل با 83 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 83345 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/12

گزارش بازار شنبه 11شهریور ماه
شاخص کل با 155 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83428 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/11

گزارش بازار چهارشنبه 8 شهریور ماه
شاخص کل با 20 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83272 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/08

گزارش بازار سه شنبه 7 شهریور ماه
شاخص کل با 239 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83252 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/07

گزارش بازار دوشنبه 6 شهریور ماه
شاخص کل با 127 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 83012 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/06

گزارش بازار یکشنبه 5 مرداد ماه
شاخص کل با 12 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 82885 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/05

گزارش بازار شنبه 6شهریور ماه
شاخص کل با 355 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 82897 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/06/04

گزارش بازار سه شنبه 31 مرداد ماه
شاخص کل با 297 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 82372 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/31

گزارش بازار دوشنبه 30 مرداد ماه 1396
شاخص کل با 58 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 82075 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/30

گزارش بازار یکشنبه 29 مرداد ماه
شاخص کل با 61 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 82016 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/29

گزارش بازارشنبه 28 مرداد ماه 1396
شاخص کل با 213 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81954 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/28

گزارش بازار چهارشنبه 25 مرداد ماه
شاخص کل با 45 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81741 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/25

گزارش بازار سه شنبه 24 مرداد ماه
شاخص کل با 92 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81696 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/24

گزارش بازاردوشنبه 23 مرداد ماه
شاخص کل با 2 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81659 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/23

گزارش بازار یکشنبه 22 مرداد ماه
شاخص کل با 101 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81661 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/22

گزارش بازار شنبه 21 مرداد ماه
شاخص کل با 183 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81763 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/21

گزارش بازار چهارشنبه 18 مرداد ماه
شاخص کل با 265 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81579 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/21

گزارش بازار سه شنبه 17 مرداد ماه
شاخص کل با 28 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81313 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/17

گزارش بازار دوشنبه 16 مرداد ماه
شاخص کل با 98 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81285 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/16

گزارش بازار چهارشنبه 11 مرداد ماه
شاخص کل با 149 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81265 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/11

گزارش بازار سه شنبه 10 مرداد ماه
شاخص کل با 117 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81415 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/05/10

گزارش بازار دوشنبه 9 مرداد ماه
شاخص کل با 42 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81533 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/05/09

گزارش بازار یکشنبه 8 مرداد ماه
شاخص کل با 70 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81491 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/05/08