گزارش روزانه تالار بورس


گزارش بازار دوشنبه 30 مرداد ماه
شاخص کل با 58 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 82075 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/30

گزارش بازار یکشنبه 29 مرداد ماه
شاخص کل با 61 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 82016 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/29

گزارش بازارشنبه 28 مرداد ماه 1396
شاخص کل با 213 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81954 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/28

گزارش بازار چهارشنبه 25 مرداد ماه
شاخص کل با 45 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81741 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/25

گزارش بازار سه شنبه 24 مرداد ماه
شاخص کل با 92 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81696 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/24

گزارش بازاردوشنبه 23 مرداد ماه
شاخص کل با 2 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81659 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/23

گزارش بازار یکشنبه 22 مرداد ماه
شاخص کل با 101 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81661 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/22

گزارش بازار شنبه 21 مرداد ماه
شاخص کل با 183 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81763 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/21

گزارش بازار چهارشنبه 18 مرداد ماه
شاخص کل با 265 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81579 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/21

گزارش بازار سه شنبه 17 مرداد ماه
شاخص کل با 28 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81313 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/17

گزارش بازار دوشنبه 16 مرداد ماه
شاخص کل با 98 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81285 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/16

گزارش بازار چهارشنبه 11 مرداد ماه
شاخص کل با 149 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81265 واحد رسيد

تاریخ انتشار : 1396/05/11

گزارش بازار سه شنبه 10 مرداد ماه
شاخص کل با 117 واحد کاهش نسبت به روز قبل به 81415 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/05/10

گزارش بازار دوشنبه 9 مرداد ماه
شاخص کل با 42 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81533 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/05/09

گزارش بازار یکشنبه 8 مرداد ماه
شاخص کل با 70 واحد افزایش نسبت به روز قبل به 81491 واحد رسيد .

تاریخ انتشار : 1396/05/08