تحلیل های بنیـادی


پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 فاسمین و بررسی وضعیت فروش در 4 ماهه
در عملکرد سه ماهه نخست امسال 168 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 57 ریال سود ساخته است.

تاریخ انتشار : 1396/05/30

تحلیلی بنیادی شرکت باما( پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 باما و بررسی عملکرد 4 ماهه شرکت )
این شرکت در تیرماه موفق به فروش 1 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 1 درصد از بودجه کل شرکت) شده است. همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 44 میلیارد تومان رسیده است.

تاریخ انتشار : 1396/05/29

تحلیل بنیادی فرآور( پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 فراور و بررسی تولید و فروش 4 ماهه شرکت)
شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته 21 درصد تولید را افزایش داده اما مقدار فروش ثابت است

تاریخ انتشار : 1396/05/28

برآورد ارزش خالص دارایی ها و سود هر سهم کروی در سال مالی 1396
کروی پیش بینی امسال سود هر سهم را با 22درصد کاهش 192 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است

تاریخ انتشار : 1396/05/28

برآورد ارزش خالص دارایی ها و سود هر سهم ومعادن در سال مالی 1396
شرکت در سال مالی گذشته 129 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است و پیش بینی امسال خود را با 38 درصد افزایش 178 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است.

تاریخ انتشار : 1396/05/23

تحلیل بنیادی گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا)
شرکت برای سال مالی منتهی به 30/08/96 به ازای هر سهم 329 ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به سال گذشته کاهش 12 درصدی را نشان می دهد. که علت اصلی این کاهش افزایش در نرخ مالیات نسبت به سال گذشته و کاهش مبلغ سایر درآمدهای غیرعملیاتی بوده است.

تاریخ انتشار : 1396/05/21

تحلیل بنیادی شرکت به پرداخت ملت
هدف از تاسيس شركت‌های پرداخت الکترونیک، ايجاد، گسترش و توسعه بستر مناسب جهت ارايه خدمات كارت‌های الكترونيكی بانكی و ابزارهاي پذيرش از قبیل ترمینالهای فروشگاهی و خودپردازهای بانکی وارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل و اینترنت بعنوان زيرساختهاي تجارت الكترونيكی تعيين شده است.

تاریخ انتشار : 1396/04/26


تحلیل بنیادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/96 به ازای هر سهم 253 ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به بودجه سال 1395 افزایش 53 درصدی را نشان می دهد.

تاریخ انتشار : 1396/03/30

بررسی شرکت داروسازی پارس دارو و پیش بینی سود سال مالی 96
شرکت پارس دارو در سال 1339 تاسیس گردید

تاریخ انتشار : 1396/01/05

بررسی شرکت داروسازی البرز دارو و پیش بینی سود سال مالی 96
شرکت در بودجه 96 مبلغ فروش خود را 4 درصد افزایش داده است

تاریخ انتشار : 1396/01/02

مقایسه نه شرکت سیمانی کشور
بیشترین نوسان نرخ سود در برابر تغییرات نرخ فروش و سرانه سربار با 389 درصد نوسان مربوط به نماد سخوز می باشد

تاریخ انتشار : 1395/12/20

مقایسه دو شرکت سیمانی کشور
بیشترین نوسان نرخ سود در برابر تغییرات نرخ فروش و سرانه سربار با 152 درصد نوسان مربوط به نماد سیلام می باشد

تاریخ انتشار : 1395/12/20

نگاهی بنیادی به سودآوری سال 1396 شرکت سیمان تهران
عمده فروش شرکت از محل سیمان تیپ 2 فله و پاکتی و سیمان 425-1 فله میباشد

تاریخ انتشار : 1395/12/11

پیش بینی سود هر سهم شرکت سیمان داراب برای سال مالی 96
عمده فروش شرکت از محل سیمان تیپ 2 فله و پاکتی میباشد

تاریخ انتشار : 1395/12/10

نگاهی بنیادی به سودآوری سال 1396 شرکت سیمان صوفیان
عمده فروش شرکت از محل سیمان تیپ 2 پاکتی و سیمان تیپ 2 فله میباشد

تاریخ انتشار : 1395/12/09

نگاهی بنیادی به سودآوری سال 1396 شرکت سیمان اردبیل
شرکت سیمان اردبیل در اولین پیش بینی سال 96 سود هر سهم خود را با 162 درصد افزایش 862 ریال برآورد کرده

تاریخ انتشار : 1395/12/08

پیش بینی سود هر سهم فسرب برای سال مالی 96
شرکت ملی سرب و روی ایران در سال 1360 به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است.

تاریخ انتشار : 1395/11/24

پیش بینی سود هر سهم فرآور برای سال مالی96
بر اساس مفروضات بالا سود به ازا هر سهم 1021 ریال برآور گردید.

تاریخ انتشار : 1395/11/23