image description

جزئیات خبر

گزارش اسفند ماه پکرمان

گزارش اسفند ماه پکرمان

گزارش_ماهانه_اسفند

پکرمان

مبلغ فروش شرکت در ماه جاری برابر با 162 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته  177 تومان بوده  با کاهش  8 درصدی مواجه شده است.

مقدار فروش شرکت نیز در ماه جاری برابر با  6797394 کیلوگرم از انواع محصولات بوده است که نسبت به ماه گذشته  7430234 کیلوگرم بوده با کاهش 9 درصدی همراه شده است.

مقدار تولید نیز نسبت به ماه گذشته  6 درصد کاهش یافته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description