image description

جزئیات خبر

گزارش فررودین 99 ستران

گزارش فررودین 99 ستران

گزارش_ماهانه_فروردین

ستران

ستران گزارش فروردین 99 خود را منتشر کرد :

 مبلغ فروش دراین ماه 22 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند 98 با کاهش 52 % مواجه شده است.


 مقدار فروش در این ماه برابر با 115003 تن از انواع محصولات بوده که نسبت به اسفند 98 با کاهش 53% روبرو شده است.

 مقدار تولید نیز 45 % نسبت به اسفند 98  کاهش داشته است.

فائزه شاهوردی
کارشناس سرمایه گذاری و آموزش

با ما در تماس باشید

image description